Statuten

Statuten van Vereniging Campus Kabel zoals deze zijn vastgesteld na de laatste wijziging op 25 september 2018.

Artikel 1, Naam en Zetel

 1. De vereniging draagt de naam VERENIGING CAMPUS KABEL, afgekort tot VCK.
 2. Opgericht op: zeven juli negentienhonderd acht en tachtig.
 3. De Vereniging heeft haar zetel te Enschede.

Artikel 2, Doel

 1. De vereniging heeft ten doel het oprichten en in standhouden van een distributienet voor televisie- en radiosignalen, en het zorgdragen voor de ontvangst en/of de inkoppeling en het doorgeven van deze signalen.
 2. De vereniging tracht dit te bereiken door:
  1. inschakelen van de hulp en kennis van leden;
  2. inschakelen van externe deskundigen;
  3. andere wettige en geoorloofde middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
 3. Van het doel is uitgesloten:
  Het doen van uitkeringen aan de oprichters, of aan hen die deel uitmaken van de vereniging. De leden van het bestuur en commissies genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Artikel 3, Duur

De vereniging is voor onbepaalde duur aangegaan.

Artikel 4, Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar valt samen met het academisch jaar.

Artikel 5, Leden en Begunstigers

 1. Leden zijn bewoners van wooneenheden die een aansluiting hebben op het distributienet. Deze bewoners moeten tevens kenbaar hebben gemaakt lid te willen zijn.
 2. Per wooneenheid is er verplicht een betalend lid (verder te noemen flatvertegenwoordiger)
 3. Begunstigers van de vereniging kunnen zij zijn die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steuren met een door de Algemene Vergadering vast te stellen minimumbijdrage.
 4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden en begunstigers zijn opgenomen.

Artikel 6, Toelating leden en begunstigers tot de vereniging

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.
 2. Bij niet-toelating als lid of begunstiger kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 7, Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. Door overlijden van het lid;
  2. Door schriftelijke opzegging van het lid;
  3. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voorduren;
  4. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschieden door het bestuur. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van reden, in kennis gesteld. Hem staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de Algemene Vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 3. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden door het lid of namens de vereniging tegen het einde van een maand met inachtneming van een twee weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. De opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Nochtans kan een lid binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is meegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
 6. De maandelijkse bijdrage is verschuldigd tot en met de maand waarin het lidmaatschap eindigt.
 7. Indien een flatvertegenwoordiger opzegt of geschorst wordt kan een andere bewoner binnen dezelfde wooneenheid het betalend lidmaatschap met de daarbij behorende baten en lasten overnemen; anders vervalt de aansluiting van de wooneenheid.

Artikel 8, Duur begunstigerschap

Men blijft begunstiger tot vijf jaar na de schenking.

Artikel 9, Vermogen

 1. Het vermogen van de vereniging zal worden gevormd door:
  1. een maandelijkse bijdrage door de flatvertegenwoordigers;
  2. speciale baten per wooneenheid;
  3. subsidies en donaties;
  4. schenkingen, erfstellingen en legaten;
  5. alle andere verkrijgingen en baten;
 2. De door de flatvertegenwoordigers te betalen maandelijkse bijdrage zal door de Algemene Vergadering worden vastgesteld. In het huishoudelijk reglement kan een omschrijving worden opgenomen, waarmee van deze verdeling afgeweken mag worden.
 3. De speciale baten per wooneenheid worden vastgesteld door de Algemene Vergadering. Indien wenselijk kan het vastgestelde bedrag worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Artikel 10, Bestuur: benoeming, functiebeëindiging, schorsing

 1. Het bestuur van de vereniging wordt in functie door de Algemene Vergadering uit de leden benoemd voor een termijn welke in het huishoudelijk reglement ten tijde van hun benoeming is vastgesteld.
 2. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden, zijnde een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 3. Indien de Algemene Vergadering hiertoe besluit moet de taakomschrijving van eventuele andere bestuursleden in het huishoudelijk reglement omschreven worden.
 4. Een bestuurslid kan, ook al is het voor een bepaalde tijd benoemd, ten alle tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een ontslag, eindigt.
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging of door het schriftelijk bedanken van het bestuurslid als bestuurslid.

Artikel 11, Bestuurstaak, Vertegenwoordiging

 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur is hierover verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering.
 2. Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak, zoals is omschreven in het huishoudelijk reglement.
 3. Voor zover de wet niet anders bepaalt, is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte een combinatie van tenminste twee bestuursleden.
 4. De Algemene Vergadering kan voor bepaalde doelen ook andere personen vertegenwoordigingsbevoegdheid geven.

Artikel 12, Commissies

 1. De Algemene Vergadering heeft het recht commissies en hun leden te benoemen alsmede op te heffen.
 2. Een commissie is verantwoording schuldig aan de Algemene Vergadering tenzij deze anders heeft besloten.
 3. Indien de Algemene Vergadering hiertoe besluit moeten het doel, de invulling en de taakomschrijving van de commissie in het huishoudelijk reglement omschreven worden.
 4. Diegene aan wie de commissie verantwoording moet afleggen heeft het recht een commissie te schorsen en tijdelijk een waarnemen aan te stellen indien nodig.
  De betrokken commissie wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Haar staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de Algemene Vergadering open. De Algemene Vergadering wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de schorsing.

Artikel 13, Bedingen van rechten en aangaan van verplichtingen namens de leden

 1. De vereniging kan met goedkeuring van de Algemene Vergadering, voor zover uit de statuten niet het tegendeel voortvloeit, in naam van de leden rechten bedingen en in hun naam verplichtingen aangaan. Op het ontbreken van goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 2. De vereniging kan namens de leden tot handhaving van de bedongen rechten in rechte optreden, waaronder begrepen het vorderen van schadevergoeding.
 3. De vereniging is slechts met unanieme stemmen van de Algemene Vergadering bevoegd tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
 4. De vereniging is niet bevoegd overeenkomsten te sluiten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een derde verbindt.
 5. De vereniging is slechts met tweederde meerderheid van de Algemene Vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, die een belang overtreffen waarvan de hoogte is opgenomen door de Algemene Vergadering in het huishoudelijk reglement.

Artikel 14, Vermogenstoestand, boekjaar

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen uiterlijk zes maanden, onverminderd het in artikel 15 lid 1 bepaalde, na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de vereniging te maken.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks een begroting van baten en lasten op te stellen, die door de Algemene Vergadering slechts met tweederde meerderheid kan worden aangenomen.
 4. Het bestuur is verplicht de bescheiden, genoemd in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel, tien jaar lang te bewaren.
 5. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het verenigingsjaar.

Artikel 15, Jaarverslag, Rekening en Verantwoording, Onderzoek

 1. Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen twee maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 2. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks een commissie van onderzoek bestaande uit tenminste twee leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 3. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek, mits met toestemming van de Algemene Vergadering, zich door een deskundige doen bijstaan.
 4. Het bestuur is verplicht de commissie van onderzoek alle door de commissie gewenste inlichtingen te verschaffen, de commissie desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 5. De last van de commissie van onderzoek kan ten alle tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie van onderzoek.

Artikel 16, Algemene Vergadering

 1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering.

Artikel 17, Bijeenroeping algemene vergadering

 1. Het bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen, zo dikwijls als dit wenselijk oordeelt doch tenminste eenmaal per verenigingsjaar of wanneer het daartoe volgens de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement verplicht is.
 2. De oproep dient minimaal veertien dagen voor de vergadering bij alle leden bekend gemaakt worden.
 3. De Algemene Vergadering mag niet gehouden worden in de academische vakanties.
 4. Op schriftelijk verzoek ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de Algemene Vergadering is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken, mits dit niet in tegenspraak is met lid 2 en lid 3 van dit artikel.
  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de Algemene Vergadering bijeenroept of bij een mededeling in het universiteitsblad.
 5. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. De toelichting op de te behandelen onderwerpen en de te behandelen stukken dienen minstens vijf dagen voor de vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Artikel 18, Toegang en Stemrecht op de Algemene Vergadering

 1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden die niet geschorst zijn. Geschorste leden hebben slechts toegang tot dat deel van de vergadering waarin de schorsing ter sprake komt, zolang de Algemene Vergadering dit wenselijk acht.
 2. Ieder niet geschorst lid van de vereniging heeft één stem. In het huishoudelijk reglement kan een omschrijving worden opgenomen, waarmee van deze verdeling afgeweken mag worden.
 3. Een lid mag een ander lid machtigen om zijn stem uit te brengen. Dit dient aan het begin van de Algemene Vergadering schriftelijk aan de secretaris meegedeeld te worden.
 4. Een lid mag maximaal door twee andere leden worden gemachtigd.

Artikel 19, Voorzitterschap en Secretarisschap van de algemene vergadering

 1. De voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun vervangers treden als zodanig ook op bij de Algemene Vergadering. Voorziet het bestuur niet in een voorzitter en een secretaris, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in de Algemene Vergadering worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door diegenen die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Artikel 20, Besluitvorming van de algemene vergadering

 1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid genoemde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, behoeft een besluit een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen om aangenomen te worden.

Artikel 21, Statutenwijziging

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden vastgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing indien in de Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statuten wijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 4. Tot wijziging van de statuten kan worden besloten op een Algemene Vergadering waarop tenminste tweederde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met een tweederde meerderheid van stemmen.
  Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een nieuwe vergadering binnen vier weken, daarbij niet meegerekend die periode die valt binnen de academische vakanties, worden uitgeschreven. In deze tweede vergadering wordt beslist met tweederde meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 22, Ontbinding en Vereffening

 1. De vereniging wordt ontbonden:
  1. in de gevallen in de statuten bepaald;
  2. door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering;
  3. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
  4. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;
  5. door het geheel ontbreken van leden.
 2. Op een besluit tot ontbinding is het in artikel 21 bepaalde van overeenkomstige toepassing.
 3. Wordt de vereniging door het geheel ontbreken van leden ontbonden, dan worden op verzoek van belanghebbenden of op vordering van het openbaar ministerie door de rechtbank vereffenaars benoemd.
 4. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
  In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan de naam worden toegevoegd “in liquidatie”.
 5. Bij een besluit waarbij de vereniging wordt ontbonden, kunnen tevens vereffenaars worden aangewezen. Zijn noch bij wettelijke bepalingen, noch door een zodanig besluit, noch door of krachtens de statuten of reglementen van de vereniging, vereffenaars aangewezen, dan treedt het bestuur van de vereniging als zodanig op.
  De bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing, het ontslag, de bevoegdheden, de plichten, de aansprakelijkheid en het toezicht op bestuurders vinden overeenkomstige toepassing op deze vereffenaars. De vereffening dient tevens goedgekeurd te worden door de begunstigers.
 6. Het eventueel batig saldo wordt evenredig verdeeld onder de begunstigers, met een maximum van het geschonken bedrag zoals gedefinieerd in lid 7 van dit artikel. Het eventueel resterende bedrag wordt zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de vereniging, of indien dit mogelijk is evenredig verdeeld onder de flatvertegenwoordigers.
 7. Het door een begunstiger geschonken bedrag is het totaal van de bijdragen na de laatste vijf jaar gerekend vanaf de dag van ontbinding.
 8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 23, Slotbepalingen

 1. De Algemene Vergadering mag een huishoudelijk reglement vaststellen. Dit huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 2. De vereniging, haar leden en zij die deel uitmaken van haar organen moeten zich als zodanig jegens elkander gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en de billijkheid wordt gevorderd.

Aan deze afbeelding van onze statuten op de website zijn geen rechten te ontlenen. De originele statuten liggen bij het bestuur ter inzage. (25-09-2018)