Huishoudelijk reglement

Artikel 1, Bestuurstermijn

De bestuurstermijn, zoals genoemd in art. 10 lid 1 van de statuten, is vastgesteld op 1 jaar.

Artikel 2, Bijeenroeping Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering, zoals genoemd in art. 17 lid 1 van de statuten, wordt tenminste één maal per jaar bijeengeroepen.

Artikel 3, Rechten en verplichtingen

De vereniging is slechts met tweederde meerderheid van de Algemene Vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, zoals genoemd in art. 13 lid 5 van de statuten, die een belang overtreffen van duizend euro.

Artikel 4, Taakomschrijving bestuursleden

De taakomschrijving van de afzonderlijke bestuursleden, zoals genoemd in art. 11 lid
2 van de statuten, zijn als volgt:

 1. De voorzitter,
  1. zit de Algemene en bestuursvergaderingen voor
  2. stelt de agenda van vergaderingen vast
  3. houdt zich bezig met algemene bestuurstaken
 2. De secretaris,
  1. voert het beheer over de correspondentie
  2. houdt notulen bij van alle bestuursvergaderingen
  3. houdt een besluitenlijst van de vergadering bij
  4. houdt zich bezig met algemene bestuurstaken
 3. De penningmeester,
  1. vervult de taken zoals omschreven in art. 14 van de statuten
  2. houdt zich bezig met algemene bestuurstaken
 4. Het algemeen bestuurslid
  1. houdt zich bezig met algemene bestuurstaken
 5. Het systeemgroeplid
  1. zorgt voor de doorgifte van signalen
  2. draagt zorg voor een logboek van de werkzaamheden en veranderingen aan het systeem
  3. bewaakt de kwaliteit van het systeem
  4. is via de campustelefoon bereikbaar
  5. verhelpt eventuele calamiteiten
 6. De systeembeheerder
  1. stuurt de systeemgroepleden aan
  2. is de contactpersoon voor technische klachten, vragen en opmerkingen over het systeem
  3. vervult de taken zoals omschreven bij de systeemgroeplid

De VCK streeft naar een bestuursgrootte van 6 leden

Artikel 5, Taakomschrijving flatvertegenwoordigers

De flatvertegenwoordigers,

 1. onderhouden de contacten tussen het bestuur en de leden in hun wooneenheid;
 2. vervullen de taken zoals omschreven in art. 5 lid 2 van de statuten.

Artikel 6, Minimumbijdrage begunstigers

Het minimum bedrag, zoals genoemd in art. 5 lid 3 van de statuten, is vastgesteld op tweehonderd euro.

Artikel 7, Contributieverdeling

Van de verdeling, zoals omschreven in art. 9 lid 2 van de statuten, zal worden afgeweken in de volgende gevallen:Voor de wooneenheden (bekend als solitaire kamers):

 1. Alle wooneenheden aangesloten op het distributienet, zoals in art. 5 lid 1 van de statuten is omschreven, worden beschouwd als hebbende 1 kamer. Hiermee betalen alle wooneenheden evenveel contributie.

Artikel 8, Stemverdeling

Van de verdeling, zoals omschreven in art. 18 lid 2 van de statuten, zal worden afgeweken in de
volgende gevallen:

 1. In woongroepen zonder flatvertegenwoordiger, omdat een derde partij hun contributie betaalt, hebben alle bewoners individueel stemrecht zoals in art. 18 lid 3 van de statuten omschreven.

Artikel 9, Technische commissie

Op grond van art. 12 lid 3 van de statuten worden hier beschreven, het doel, de invulling en de taakomschrijving van de technische commissie.

 1. De commissie heeft tot doel:
  1.Het ondersteunen van de taken van de systeemgroep.
 2. De commissie bestaat uit:
  1. Alle systeemgroepleden, tevens lid van het bestuur.
  2. Leden met technische vaardigheden.
  3. Tenminste één lid met kabeltechnische vaardigheden.
 3. De commissie heeft tot taak:
  1.De doelstellingen te verwezenlijken.
  2. Alle werkzaamheden te rapporteren aan het bestuur, op verzoek schriftelijk.
 4. De commissie valt onder verantwoording van het bestuur.

Artikel 10, PR commissie

Op grond van art. 12 lid 3 van de statuten worden hier beschreven, het doel, de invulling en taakomschrijving van de commissie PR.

 1. De commissie heeft tot doel:
  1. Het informeren van de leden.
  2. Het inhoudelijk beheren van het infokanaal en de website.
 2. De commissie bestaat uit minimaal één lid.
  1. De secretaris, tevens lid van het bestuur.
  2. Leden met communicatieve vaardigheden.
 3. De commissie heeft tot taak:
  1. De doelstellingen te verwezenlijken.
  2. Alle werkzaamheden te rapporteren aan het bestuur, op verzoek schriftelijk.
  3. Zich te houden aan de besluiten van de algemene vergadering betreffende de informatie die gepubliceerd mag worden.
 4. De commissie valt onder verantwoording van het bestuur.

Artikel 11, Projecten

Onder projecten wordt verstaan het aanbieden van speciale signalen aan de kabel (bijvoorbeeld satelliet-tv). Deze signalen moeten voldoen aan de technische eisen en mogen geen storing veroorzaken op de bestaande signalen.

Een project wordt gedurende een van tevoren bepaalde periode op de kabel gezet, maar verlenging is mogelijk in overleg met het bestuur. Dit moet duidelijk aan de leden gemeld worden. Voor de aanvang van het project wordt een schriftelijke doelstelling en een kostenbegroting ingediend bij de secretaris. Na de proefperiode wordt er een evaluatierapport ingediend met daarin:

 1. Analyse van het verloop van het project.
 2. Een financieel overzicht.
 3. Welke toekomst er is voor het project.

Projecten worden uitgevoerd in overleg met de technische commissie. Dit alles gaat weer in overleg met, en met toestemming van, het bestuur, eventueel wordt een project eerst voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Alle leden mogen projecten voorstellen.

Artikel 12, Verantwoordelijkheid vereniging

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van het distributienet. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door directe of indirecte blikseminslag en/of andere natuurlijke oorzaken.

Artikel 13, Signaallevering

De vereniging zorgt voor een goede ontvangst van alle door te geven kanalen, zonder onderbreking, behoudens onderhoud en overmacht.

Artikel 14, Aansluitvoorwaarden

 1. Op het distributienet mag geen apparatuur worden aangesloten, die storing, schade of hoogfrequente uitstraling veroorzaakt. In een voorkomend geval wordt de signaallevering aan de betreffende wooneenheid opgeschort, zodat de signaallevering voor de andere leden niet in gevaar komt.
 2. Wooneenheidaansluitingen mogen uitsluitend gebruikt worden voor signaaldoorgifte binnen de betreffende wooneenheid.
 3. Aan de apparatuur, die onder beheer is van de vereniging, mogen geen wijzigingen aangebracht worden.
 4. De (her)aansluitingskosten voor wooneenheden worden vastgesteld op €10,- eenmalige kosten.
 5. Voor de wooneenheden (bekend als medewerkerswoningen):
  Drienerbeeklaan 15 t/m 37 (oneven nummers), Achterhorst 6 t/m 28 (even nummers), Reelaan 1 t/m 41 (oneven nummers) en Langenkampweg 91 t/m 119 (oneven nummers).
  Deze wooneenheden mogen niet worden aangesloten op het distributienet, mits vast gesteld in het primaire zendercontract met de universiteit.

Artikel 15, Flatverdeelsystemen

Flatverdeelsystemen zijn eigendom van de betreffende wooneenheden en komen in aanleg en onderhoud geheel voor hun rekening.

Artikel 16, Wijzigingen huishoudelijk reglement

 1. In dit huishoudelijk reglement kan geen verandering worden aangebracht anders dan door een besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van het huishoudelijk reglement worden voorgesteld.
 2. Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan worden besloten op een Algemene Vergadering, met een meerderheid van ten minste tweederde van de stemmen.

Aan deze afbeelding van ons huishoudelijk reglement op de website zijn geen rechten te ontlenen. De originele statuten liggen bij het bestuur ter inzage. Laatst gewijzigd: 15-11-2017.